Thomas Leleu Trio

  • Tuba, Thomas Leleu
  • Piano, Kim Barbier
  • Vibraphone, Kai Strobel